Zamknij
Profile społecznościowe

Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego wzory-pisma.pl

2. Administratorem danych osobowych jest FlatLay z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim 88-430 przy ul. Krętej 10a/4, NIP: 5621769834, REGON: 380199576 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Łążek Ordynacki 34a, 23-300 Janów Lubelski

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Korzystanie ze strony odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

 • zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prowadzenia działań marketingowych tj. przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • dla celu związanego z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
 • dla celu marketingu tj. przesyłania Newslettera, zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umów z Administratorem (umowa o świadczenie usług). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi dotyczącej wpisu w rankingu skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
 2. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

4. Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane do działań marketingowych. Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. 

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wzory-pisma.pl

8. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 1. dla celu związanego z wykonaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
 2. dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
 3. dla celu związanego z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
 4. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 5. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

§ 3 Pliki Cookies

1. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Serwis  internetowy wykorzystuje pliki cookies sesyjne. Pliki cookies sesyjne są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Pliki te są obowiązkowe i mają na celu zapewnić prawidłowe działanie aplikacji. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

3. Serwis wykorzystuje Google Analytics, który pozwala na mierzenie ruchu na stronie Serwisu internetowego.

4. W ramach Serwisu używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w Państwa urządzeniu mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest. Więcej informacji na temat plików cookies wymienionych wyżej podmiotów można znaleźć w ich politykach prywatności.

5. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.