Słownik pojęć biurowych


A

 • Adresat: Odbiorca pisma. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna (np. firma, instytucja) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna).
 • Aneks: Dodatek do umowy, zawierający zmiany lub uzupełnienia do jej treści.
 • Anulowanie: Unieważnienie czegoś.
 • Argument: Dowód lub racja na poparcie swojego stanowiska. Argumenty mogą być merytoryczne (oparte na faktach i przepisach prawa) lub formalne (oparte na procedurach).

B

 • Beneficjent: Odbiorca świadczenia.
 • Blankiet: Formularz do wypełnienia.

C:

 • Certyfikat: Dokument potwierdzający autentyczność czegoś.
 • CV (Curriculum Vitae) – Życiorys zawodowy, który podsumowuje historię zawodową, wykształcenie, umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe osoby poszukującej pracy.
 • Cesja: Zbycie wierzytelności.

D

 • Data: Dzień, miesiąc i rok sporządzenia pisma. Należy podać pełną datę, np. „16 listopada 2023 r.”.
 • Deklaracja: Oświadczenie woli.
 • Dokument: Pisemne świadectwo o jakimś zdarzeniu lub fakcie. Dołączone do pisma dokumenty powinny być opisane w wykazie załączników.

E

 • Elektroniczny podpis: Zbiór danych elektronicznych, który umożliwia identyfikację osoby składającej podpis.
 • E-mail: Elektroniczna poczta. Wzory pism mogą być dostępne w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej lub wysłane e-mailem.
 • E-urząd: System teleinformatyczny umożliwiający załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.

F

 • Faktura: Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towaru lub usługi.
 • Formularz: Druk z pustymi polami przeznaczonymi do wypełnienia. Formularze ułatwiają sporządzenie pisma, ponieważ zawierają wszystkie niezbędne informacje.

G

 • Gwarancja: Zapewnienie o jakości towaru lub usługi.

I

 • Identyfikacja: Określenie tożsamości osoby lub rzeczy.
 • Instrukcja: Zbiór wskazówek dotyczących sposobu wykonania czegoś.
 • Instytucja: Urząd, organizacja. Wzory pism mogą być przeznaczone do różnych instytucji, np. do sądów, urzędów administracji publicznej, banków, firm itp.

K

 • Kodeks: Zbiór przepisów prawnych.
 • Komunikat: Informacja, wiadomość. Wzory pism mogą zawierać komunikaty o zmianach przepisów prawa lub o innych ważnych wydarzeniach.
 • Konsultacja: Uzyskanie opinii eksperta.
 • Kontrakt: Umowa.
 • Kontrola: Sprawdzanie czegoś.

L

 • Licencja: Zezwolenie na wykonywanie określonej działalności.
 • List motywacyjny: Pismo dołączone do CV, w którym kandydat na stanowisko pracy opisuje swoje umiejętności i doświadczenie.

M

 • Modyfikacja: Zmiana czegoś.
 • Motywacja: Powód działania.

N

 • Naczelnik: Kierownik urzędu, wydziału lub innej jednostki organizacyjnej.
 • Nadawca: Osoba wysyłająca pismo. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail).
 • Nagłówek: Pierwsza linia pisma zawierająca jego tytuł.
 • Negocjacje: Rozmowy prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia.
 • Norma: Przepis prawny lub techniczny określający wymagania dotyczące czegoś.

O

 • Odpowiedzialność: Obowiązek ponoszenia konsekwencji za swoje działania lub zaniechania.
 • Odwołanie: Wniosek o uchylenie decyzji administracyjnej. Odwołanie może być wniesione do organu administracji publicznej, który wydał decyzję, lub do sądu administracyjnego.
 • Oferta: Propozycja zawarcia umowy.
 • Ogłoszenie: Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości.
 • Opinia: Wypowiedź na temat czegoś.
 • Opłata: Pieniądze pobierane za wykonanie usługi lub korzystanie z czegoś.
 • Organ: Jednostka organizacyjna.
 • Oryginał: Pierwotny dokument.
 • Oświadczenie: Wyrażenie woli lub wiedzy.

P

 • ** paragraf (§):** Podział tekstu aktu prawnego.
 • Podanie: Pismo z prośbą o coś. Podanie powinno zawierać uzasadnienie prośby oraz wszystkie niezbędne informacje, np. dane osobowe, adres, numer PESEL.
 • Pismo: Tekst pisany, zwykle na papierze, przeznaczony do wysłania komuś. Pismo powinno być napisane starannie i czytelnie, bez błędów ortograficznych i gramatycznych.
 • Pismo przewodnie: Pismo towarzyszące dokumentowi.
 • Podpis: Własnoręczny znak osoby składającej pismo. Podpis powinien być czytelny i zgodny z podpisem na dowodzie osobistym.
 • Podstawa prawna: Przepis prawny, na którym opiera się pismo.
 • Podsumowanie: Zwięzłe przedstawienie najważniejszych informacji.
 • Poufne: Informacja przeznaczona tylko dla adresata. Na pismach zawierających poufne informacje należy umieścić odpowiednią adnotację, np. „Poufne – tylko do wiadomości adresata”.
 • Powiadomienie: Informowanie kogoś o czymś.
 • Pełnomocnictwo: Uprawnienie do działania w cudzym imieniu.
 • Procedura: Sposób postępowania w określonej sytuacji.
 • Prośba: Zwrot z uprzejmą należnością o coś. Prośba powinna być sformułowana jasno i precyzyjnie.
 • Protokół: Pisemne sprawozdanie z przebiegu posiedzenia lub innego zdarzenia.
 • Przesyłka: Przedmiot przeznaczony do dostarczenia adresatowi.

R

 • Rachunek: Dokument zawierający zestawienie należności i zobowiązań.
 • Regulamin: Zbiór przepisów określających zasady funkcjonowania czegoś.
 • Reklamacja: Zgłoszenie wady towaru lub usługi. Reklamacja powinna zawierać opis wady, datę zakupu towaru lub usługi oraz żądanie reklamacyjne.
 • Rozporządzenie: Akt normatywny wydawany przez Radę Ministrów lub inny organ władzy wykonawczej.
 • Rozstrzygnięcie: Decyzja.

S

 • Skarga: Pismo, w którym zgłasza się niezadowolenie z czegoś. Skarga może być skierowana do różnych instytucji, np. do rzecznika praw konsumenta, do sądu powszechnego lub do organu nadzoru nad daną instytucją.
 • Spis treści: Wykaz treści dokumentu wraz z numerami stron.
 • Strona: Karta w dokumencie.

T

 • Termin: Określony czas, do którego należy coś zrobić. Terminy prekluzyjne są terminami ostatecznymi, po których upływie nie można dokonać określonej czynności prawnej.
 • Tytuł: Nazwa pisma.

U

 • Urząd: Instytucja państwowa wykonująca zadania administracji publicznej.
 • Uzasadnienie: Wyjaśnienie, dlaczego pisze się pismo i czego się od adresata oczekuje. Uzasadnienie powinno być rzeczowe i logiczne.
 • Ustawa: Akt normatywny uchwalany przez Sejm.

W

 • Wniosek: Pismo, w którym zwraca się się do kogoś o coś.
 • Wskazówki: Informacje dotyczące sposobu wykonania czegoś.
 • Wypowiedzenie: Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy.
 • Wymagania: Warunki, które muszą być spełnione.
 • Wstęp: Wprowadzenie do tekstu pisma.
 • Wzór pisma: Przykładowy tekst pisma, który można wykorzystać do napisania własnego pisma

Z

 • Załącznik: Dokument dołączony do pisma.
 • Zawiadomienie: Informowanie kogoś o czymś.
 • Zgoda: Wyrażenie zgody na coś.
 • Zobowiązanie: Obowiązek wykonania czegoś.
 • Zwrot grzecznościowy: Słowa wyrażające uprzejmość, np. „Szanowny Panie”, „Z poważaniem”.