Wypowiedzenie umowy o współpracę (B2B) – WzórWspółpraca biznesowa, niezależnie od jej formy i zakresu, może być niezbędna dla rozwoju i sukcesu wielu przedsiębiorstw. Czasem jednak z różnych powodów firmy mogą znaleźć się w sytuacji, w której konieczne staje się zakończenie obecnej współpracy. W takich momentach wypowiedzenie umowy o współpracę staje się kluczowym krokiem do rozwiązania relacji biznesowych w zgodny i uporządkowany sposób.

W niniejszym artykule przedstawimy wzór wypowiedzenia umowy o współpracę typowej dla transakcji między firmami (B2B). Będzie to punkt wyjścia dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad zakończeniem współpracy z konkretnym partnerem handlowym. Przedstawimy istotne elementy, jakie powinny znaleźć się w takim wypowiedzeniu oraz zwrócimy uwagę na aspekty prawne i proceduralne, które należy wziąć pod uwagę.

Czym jest wypowiedzenie umowy o współpracę?

Wypowiedzenie umowy o współpracę jest formalnym aktem, za pomocą którego jedna ze stron umowy informuje drugą stronę o swojej chęci zakończenia współpracy. Wypowiedzenie umowy może być stosowane w różnych rodzajach umów, takich jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło), umowy handlowe, czy umowy partnerskie.

Ogólnie rzecz biorąc, wypowiedzenie umowy jest wyrazem prawa stron do zakończenia relacji umownych w sposób zgodny z zapisami umowy oraz z przepisami prawa. W wielu przypadkach umowy zawierają postanowienia regulujące okres wypowiedzenia, czyli czas, na jaki obowiązuje umowa po jej wypowiedzeniu. Jeśli umowa nie zawiera takich postanowień, konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wypowiedzenia umów.

Zobacz także: Oferta handlowa – Wzór

Czy można rozwiązać umowę o współpracy?

Tak, umowę o współpracy można rozwiązać, pod warunkiem, że zostały spełnione odpowiednie warunki określone w umowie oraz zgodnie z przepisami prawa. Rozwiązanie umowy o współpracy może nastąpić zgodnie z zapisami samej umowy, wówczas nazywa się to wypowiedzeniem umowy. Może również zostać rozwiązana przez obie strony na mocy wzajemnej zgody lub w wyniku naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron.

Istnieją różne powody, dla których umowa o współpracy może być rozwiązana, takie jak:

 1. Wypowiedzenie umowy: Umowa może zawierać postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia, czyli czasu, na jaki obowiązuje umowa po jej wypowiedzeniu. Strony muszą przestrzegać tych zapisów, aby wypowiedzenie było skuteczne.
 2. Wzajemna zgoda stron: Obie strony mogą postanowić rozwiązać umowę w sposób jednostronny na podstawie wzajemnej zgody. W takim przypadku najlepiej jest sporządzić odrębne porozumienie potwierdzające rozwiązanie umowy.
 3. Naruszenie umowy: Jeżeli jedna ze stron rażąco narusza postanowienia umowy, druga strona może zdecydować się na rozwiązanie umowy z powodu tego naruszenia.
 4. Określone okoliczności lub zdarzenia: W niektórych umowach przewiduje się specjalne klauzule dotyczące rozwiązania w przypadku wystąpienia określonych okoliczności lub zdarzeń, np. bankructwa jednej ze stron, zmiany prawa, siły wyższej itp.

Wypowiedzenie umowy może być związane z różnymi powodami, na przykład:

 1. Zakończenie współpracy z powodu osiągnięcia celu umowy.
 2. Nieprzestrzeganie warunków umowy przez drugą stronę.
 3. Przejście na inną formę współpracy lub skorzystanie z innych usługodawców.
 4. Zmiana strategii biznesowej lub zaprzestanie działalności w danym obszarze.
 5. Naruszenie postanowień umowy przez drugą stronę.
 6. Niedotrzymanie warunków płatności lub innych istotnych warunków umowy.

Ważne jest, aby rozwiązanie umowy o współpracy odbyło się zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami samej umowy. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi dla stron. Dlatego też zawsze warto zapoznać się z treścią umowy oraz skonsultować się z prawnikiem w razie wątpliwości, aby rozwiązanie umowy odbyło się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o współpracę?

Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące tego, co powinno być zawarte w takim wypowiedzeniu:

 1. Data i miejsce sporządzenia wypowiedzenia: Na początku wypowiedzenia powinna znaleźć się data oraz miejsce jego sporządzenia. To pozwala precyzyjnie określić moment, od którego wypowiedzenie zaczyna obowiązywać.
 2. Informacja o stronach umowy: Należy dokładnie wskazać strony, które są zaangażowane w daną umowę. W większości przypadków będą to dwie strony, ale w niektórych umowach może być więcej uczestników.
 3. Wymienienie umowy: Określ, o jaką konkretnie umowę chodzi. Podaj jej tytuł, numer oraz datę zawarcia. To ułatwi identyfikację, szczególnie gdy dane osoby biorące udział w wielu umowach.
 4. Wyraźne oświadczenie o wypowiedzeniu: Sformułuj treść wypowiedzenia w sposób jednoznaczny i klarowny. Powinno zawierać informację o chęci wypowiedzenia umowy i terminie, w jakim wypowiedzenie ma obowiązywać.
 5. Określenie terminu wypowiedzenia: Podaj okres wypowiedzenia, czyli czas, na jaki umowa będzie obowiązywać po jej wypowiedzeniu. Warto sprawdzić umowę, czy nie zawiera ona określonych postanowień dotyczących terminu wypowiedzenia, które trzeba przestrzegać.
 6. Powód wypowiedzenia (opcjonalnie): W niektórych przypadkach warto podać powód, dla którego wypowiadamy umowę. To może pomóc drugiej stronie zrozumieć nasze działania i uniknąć nieporozumień.
 7. Podpisanie wypowiedzenia: Na końcu umieść miejsce na podpisanie wypowiedzenia przez osobę lub osoby wypowiadające umowę. Jeśli umowa wymaga formy pisemnej, podpisanie jest konieczne.
 8. Potwierdzenie odbioru: Jeśli jest to możliwe, warto poprosić drugą stronę o potwierdzenie odbioru wypowiedzenia. Może to być na przykład potwierdzenie odbioru listu poleconego lub przesyłki kurierskiej z wypowiedzeniem.

Ważne jest, aby przed sporządzeniem wypowiedzenia dokładnie przeanalizować warunki umowy, zwłaszcza te dotyczące wypowiedzenia, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostaną spełnione prawidłowo. W przypadku bardziej skomplikowanych umów lub wątpliwości co do procedury, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże sporządzić wypowiedzenie w odpowiedniej formie i zachowującym wszelkie wymogi prawne.

Jak napisać wypowiedzenie umowy B2B?

Aby napisać wypowiedzenie umowy B2B, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Przygotowanie danych kontaktowych
Na początek umieść swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane kontaktowe partnera biznesowego (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail).

Krok 2: Wprowadzenie treści wypowiedzenia
W pierwszym akapicie wyraźnie zaznacz, że piszesz wypowiedzenie umowy. Wymień konkretną umowę, którą wypowiadasz, wraz z jej tytułem, numerem oraz datą zawarcia.

Krok 3: Określenie okresu wypowiedzenia
Podaj termin, w jakim wypowiedzenie ma obowiązywać. Jeśli umowa zawiera informację o okresie wypowiedzenia, upewnij się, że przestrzegasz tego terminu. W przeciwnym razie, podaj adekwatny okres, który zostanie zastosowany zgodnie z przepisami prawa.

Krok 4: Wskazanie powodów wypowiedzenia (opcjonalnie)
Możesz również podać powody wypowiedzenia, jednak nie jest to konieczne. Jeśli uważasz, że to ważne, krótko i rzeczowo uzasadnij swoją decyzję.

Krok 5: Wnioski i oczekiwane działania
W tym miejscu zaznacz, że oczekujesz zakończenia współpracy w sposób zgodny z umową oraz że liczy się na rzetelne zakończenie wszelkich wspólnych projektów i rozliczenie zaległych płatności.

Krok 6: Prośba o potwierdzenie odbioru
Poproś o potwierdzenie odbioru wypowiedzenia w określonym terminie (np. 7 dni od daty otrzymania). To pomoże uniknąć sporów co do faktycznego otrzymania wypowiedzenia.

Krok 7: Zakończenie
Zakończ wypowiedzenie uprzejmym zwrotem, takim jak „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”. Podpisz się pod wypowiedzeniem swoim imieniem i nazwiskiem (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwą firmy (w przypadku przedsiębiorstwa). Jeśli wypowiedzenie jest przesyłane w formie papierowej, pamiętaj o własnoręcznym podpisie.

Wzór wypowiedzenia umowy o współpracę

Wzór wypowiedzenia umowy o współpracę


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.