Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron – WzórRozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron to popularna metoda zakończenia najmu. Kiedy można skorzystać z tej opcji i jakie są jej konsekwencje? Przyjrzymy się również sposobom zawierania porozumień między stronami. Wiedza ta jest istotna dla wynajmujących i najemców, którzy chcą uniknąć konfliktów.

Czym jest rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron jest jednym ze sposobów zakończenia umowy najmu, w którym wynajmujący i najemca decydują się na jednomyślne rozwiązanie umowy bez udziału sądu. Oznacza to, że obie strony dobrowolnie i wzajemnie ustalają, że umowa najmu przestaje obowiązywać, zgodnie z określonymi przez nie warunkami.

Taka forma rozwiązania umowy jest najczęściej stosowana w sytuacjach, gdy wynajmujący i najemca chcą uniknąć niepotrzebnych kosztów i formalności związanych z zakończeniem umowy, a jednocześnie chcą mieć pewność, że zostaną przestrzegane ich prawa i obowiązki.

Warto zaznaczyć, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga obopólnego porozumienia i nie może być narzucone jednej ze stron. W praktyce stronami takiego porozumienia są zwykle wynajmujący i najemca, choć w niektórych przypadkach może być także konieczna zgoda współwłaścicieli nieruchomości lub innych zainteresowanych stron.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Umowę najmu można wypowiedzieć zgodnie z terminami i zasadami określonymi w umowie lub na mocy przepisów prawa. Termin wypowiedzenia i sposób jego dokonania zależy od rodzaju najmu, czasu trwania umowy, przyczyny wypowiedzenia oraz innych okoliczności.

W przypadku najmu na czas określony umowa kończy się z upływem czasu określonego w umowie, bez konieczności wypowiedzenia. W przypadku najmu na czas nieokreślony, obie strony mają prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, który zwykle wynosi 3 miesiące. W przypadku braku określenia terminu wypowiedzenia w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, które określają termin wypowiedzenia na 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy najmu może być dokonane zarówno przez wynajmującego, jak i przez najemcę. Przyczyny wypowiedzenia mogą być różne, na przykład: naruszenie warunków umowy przez najemcę, potrzeba wynajmującego do wykorzystania nieruchomości dla własnych celów, brak płatności czynszu, itp.

Warto jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy najmu musi być zgodne z prawem i zapisami umowy, aby uniknąć konfliktów prawnych.

Zobacz także: Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Jak napisać rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron?

Przy pisaniu umowy rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  1. Wskazanie stron umowy – należy dokładnie podać imię i nazwisko/nazwę wynajmującego oraz imię i nazwisko/nazwę najemcy, adresy zamieszkania i numery PESEL/NIP.
  2. Określenie przedmiotu umowy – należy precyzyjnie określić lokal mieszkalny/zakład/usługowy, którego dotyczy umowa, podając dokładny adres.
  3. Wskazanie daty zawarcia umowy oraz daty rozwiązania umowy – należy określić dokładnie daty zawarcia umowy oraz daty, od której ma ona przestać obowiązywać.
  4. Opis stanu technicznego lokalu – wynajmujący powinien oświadczyć, że odbiera lokal mieszkalny/zakład/usługowy w stanie niepogorszonym i bez wad, a najemca zobowiązuje się do zwolnienia lokalu w stanie, w jakim go otrzymał, z wyjątkiem normalnego zużycia.
  5. Brak wzajemnych roszczeń – strony powinny oświadczyć, że żadne z nich nie ma wzajemnych roszczeń względem drugiej strony wynikających z wykonania umowy najmu.
  6. Podpisanie umowy – umowę należy podpisać przez obie strony, a każda ze stron powinna otrzymać po jednym egzemplarzu umowy.

Warto pamiętać, że umowa rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron musi być zgodna z prawem i zapisami umowy najmu. Jeśli strony nie są pewne, jak napisać umowę, warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy prawnego.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron – wzór

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron:


UMOWA O ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU ZA POROZUMIENIEM STRON

zawartej w ____________ , dnia ____________ pomiędzy:

  1. ___________________________ [imię i nazwisko/nazwa wynajmującego], zamieszkały/a pod adresem: ______________________________, posiadający/a numer PESEL/NIP, reprezentowany/a przez: ___________________________ [imię i nazwisko osoby reprezentującej/nazwa i stanowisko osoby reprezentującej], działającego/a na podstawie ___________________________ [podstawa prawna do reprezentacji wynajmującego], zwany/a dalej „Wynajmującym”,

    oraz
  1. ___________________________ [imię i nazwisko/nazwa najemcy], zamieszkały/a pod adresem: ______________________________, posiadający/a numer PESEL/NIP, zwany/a dalej „Najemcą”.

Strony niniejszą umową postanawiają rozwiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego/zakładu/usługowego położonego pod adresem: ______________________________, która została zawarta w dniu ____________ i wpisana do księgi wieczystej pod numerem _______________, za porozumieniem stron, z dniem ____________.

Wynajmujący oświadcza, że odbiera od Najemcy lokal mieszkalny/zakład/usługowy w stanie niepogorszonym i bez wad, za wyjątkiem normalnego zużycia.

Najemca zobowiązuje się do zwolnienia lokalu mieszkalnego/zakładu/usługowego w stanie, w jakim otrzymał go od wynajmującego, z wyjątkiem normalnego zużycia.

Strony oświadczają, że żadne z nich nie ma wzajemnych roszczeń finansowych względem drugiej strony wynikających z wykonania umowy najmu.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący:
[podpis]
Data: ____________

Najemca:
[podpis]
Data: ____________


Ważne: Wzór umowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być stosowany w każdym przypadku. W celu ochrony swoich praw należy skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym.

Pobierz darmowy wzór:

wzór rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron


W jakiej formie należy przygotować rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać datę, nazwiska i adresy wynajmującego oraz najemcy, informacje dotyczące lokalu, a także określenie daty rozwiązania umowy.

Ważne jest, aby w umowie zostały jasno określone prawa i obowiązki każdej ze stron, a także warunki rozwiązania umowy. Warto pamiętać, że umowa powinna być zgodna z przepisami prawa, a jej treść nie powinna naruszać praw ani interesów wynajmującego, ani najemcy.

Dokument powinien zostać podpisany przez obie strony i każda z nich powinna otrzymać po jednym egzemplarzu. W razie potrzeby warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby upewnić się co do poprawności i kompletności dokumentu.

Czy wynajmujący musi się zgodzić na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron?

Tak, aby umowa najmu została rozwiązana za porozumieniem stron, wymagana jest zgoda obu stron – wynajmującego i najemcy. Oznacza to, że wynajmujący nie może rozwiązać umowy jednostronnie bez zgody najemcy, a także, że najemca nie może zmusić wynajmującego do rozwiązania umowy, jeśli ten się na to nie zgodzi.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy najmu za porozumieniem stron, warto przemyśleć wszelkie kwestie i porozmawiać o nich z drugą stroną. W przypadku, gdy strony nie są w stanie porozumieć się w sprawie rozwiązania umowy, można skorzystać z pomocy mediatora lub adwokata, który pomoże znaleźć rozwiązanie sytuacji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.