Zrzeczenie się spadku – WzórW dziedzictwie prawno-majątkowym istnieje możliwość, że osoba, która została potencjalnym spadkobiercą, z różnych powodów może zdecydować się na zrzeczenie się spadku. Zrzeczenie się spadku to akt dobrowolnego rezygnowania z dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Decyzja taka może być podyktowana różnorodnymi czynnikami.

Proces zrzeczenia się spadku ma istotne konsekwencje prawne i administracyjne, które powinny być starannie rozważane przez osobę decydującą się na ten krok. W tym artykule przedstawimy ogólny wzór wniosku o zrzeczenie się spadku oraz podstawowe informacje dotyczące procedury zrzeczenia się spadku w polskim systemie prawnym.

Warto podkreślić, że artykuł ten ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku zainteresowania zrzeczeniem się spadku zawsze zalecamy skonsultowanie się z notariuszem lub prawnikiem, którzy będą mogli udzielić indywidualnych i dokładnych informacji, uwzględniających konkretne okoliczności i przepisy obowiązujące w danym przypadku.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Zrzeczenie się spadku to proces, w którym potencjalny spadkobierca decyduje się dobrowolnie zrezygnować z dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Oznacza to, że osoba zrzekająca się spadku traci wszelkie prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem.

Zrzeczenie się spadku może być motywowane różnymi czynnikami, takimi jak:

 1. Długi i zobowiązania: Osoba może zdecydować się zrezygnować z dziedziczenia, jeśli spadek jest zadłużony lub obciążony dużymi długami. Zrzeczenie się spadku pozwala uniknąć odpowiedzialności za te długi.
 2. Konflikty rodzinne: Czasami konflikty rodzinne mogą prowadzić do sytuacji, w której osoba nie chce brać udziału w procesie dziedziczenia. Zrzeczenie się spadku może pomóc w uniknięciu dalszych sporów i konfliktów.
 3. Brak zainteresowania lub potrzeb: Niektórzy potencjalni spadkobiercy mogą po prostu nie być zainteresowani dziedziczeniem lub nie potrzebować dodatkowego majątku. Zrzeczenie się spadku pozwala im uniknąć obowiązków i związanych z nimi kwestii administracyjnych.

Warto zauważyć, że zrzeczenie się spadku musi być wykonane przed sądem, zgodnie z przepisami prawnymi. Zwykle wymaga to złożenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się spadku w sądzie odpowiednim dla danego obszaru.

Zrzeczenie się spadku ma konsekwencje prawne, a osoba, która się zrzeka, nie ma prawa do żadnej części majątku zmarłej osoby, ale także nie ponosi odpowiedzialności za jej długi czy zobowiązania.

Zobacz także: Jak napisać oświadczenie?

Jak zrzec się spadku krok po kroku?

Zrzeczenie się spadku może być konieczne w różnych sytuacjach, na przykład gdy spadek jest zadłużony, a osoba nie chce brać odpowiedzialności za długi, lub gdy osoba nie chce lub nie może przyjąć spadku z innych powodów. Oto krok po kroku, jak zrzec się spadku:

 1. Zbierz dokumenty: W celu zrzeczenia się spadku należy mieć dokumenty potwierdzające, że jest się spadkobiercą. Najważniejsze dokumenty to akt zgonu osoby, po której dziedziczymy oraz akt urodzenia, który potwierdza nasze pokrewieństwo z osobą zmarłą.
 2. Skontaktuj się z notariuszem: Notariusz jest osobą, która może pomóc w zrzeczeniu się spadku. Notariusz przygotuje dokumenty, które będą wymagane do zrzeczenia się spadku i udzieli niezbędnych porad dotyczących całego procesu.
 3. Przygotuj oświadczenie o zrzeczeniu się spadku: Oświadczenie to dokument, w którym zrzeka się się spadku. W oświadczeniu powinno się podać imię i nazwisko zmarłej osoby oraz swoje imię i nazwisko. Oświadczenie należy podpisać przed notariuszem.
 4. Złóż oświadczenie w sądzie: Oświadczenie o zrzeczeniu się spadku należy złożyć w sądzie rejonowym, w którym zmarła osoba miała ostatnie miejsce zamieszkania.
 5. Otrzymaj decyzję sądu: Po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się spadku sąd wyda decyzję w tej sprawie. Jeśli zrzeczenie się spadku zostanie zaakceptowane, to osoba zrzekająca się spadku nie będzie miała żadnych praw ani obowiązków związanych z dziedziczeniem.

Co musi zawierać wniosek o odrzucenie spadku?

Wniosek o odrzucenie spadku powinien zawierać pewne istotne informacje i elementy, aby był kompletny i zgodny z wymaganiami prawnymi. Oto lista podstawowych elementów, które powinny znaleźć się w wniosku:

 1. Nagłówek: W górnej części wniosku powinien znajdować się nagłówek, w którym umieszcza się informacje o adresie sądu, miejscowości i dacie sporządzenia wniosku.
 2. Dane osobowe: Wnioskodawca powinien podać swoje pełne dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane identyfikacyjne, takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Dane zmarłej osoby: Należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia zmarłej osoby, po której dziedziczymy. Można również podać datę zgonu zmarłej osoby.
 4. Wyrażenie woli o odrzuceniu spadku: Wnioskodawca powinien jasno wyrazić swoją wolę o odrzuceniu spadku. Może to być sformułowane w sposób prosty, np. „Ja, niżej podpisany/a, odrzucam spadek po zmarłym/[zmarłej] [imię i nazwisko zmarłej osoby].”
 5. Powód odrzucenia spadku: Wnioskodawca powinien podać przyczyny odrzucenia spadku. Powód może dotyczyć różnych kwestii, takich jak zadłużenie spadku, konflikty rodzinne, brak zainteresowania dziedziczeniem lub inne indywidualne okoliczności.
 6. Załączniki: Wnioskodawca powinien dołączyć kopie dokumentów potwierdzających zgon zmarłej osoby (akt zgonu) oraz swoje dokumenty tożsamości (np. dowód osobisty). W zależności od lokalnych wymagań, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak akt urodzenia czy dowód pokrewieństwa.
 7. Podpis: Wnioskodawca powinien podpisać wniosek własnoręcznym podpisem.

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Oto kilka wskazówek dotyczących sposobu napisania wniosku o odrzucenie spadku:

 1. Nagłówek: Rozpocznij wniosek od górnego lewego rogu strony, wpisując nazwę sądu, adres sądu, datę sporządzenia wniosku oraz oznaczenie sprawy (jeśli jest znane).
 2. Dane osobowe: Wnioskodawca powinien podać swoje pełne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer dowodu osobistego lub inny identyfikator tożsamości.
 3. Informacje o spadkodawcy: Należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz datę zgonu spadkodawcy. Jeśli są znane, warto również podać numer aktu zgonu i numer ewidencyjny spadkodawcy.
 4. Wyrażenie woli o odrzucenie spadku: Wyraź swoją wolę o odrzuceniu spadku w sposób jednoznaczny. Może to być sformułowane na przykład jako „Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam moje ostateczne zrzeczenie się spadku po zmarłym/[zmarłej] [imię i nazwisko zmarłej osoby].”
 5. Powód odrzucenia spadku: W krótki i zwięzły sposób przedstaw powód odrzucenia spadku. Może to być związane z zadłużeniem spadku, konfliktami rodzinymi, brakiem zainteresowania dziedziczeniem, itp. Nie jest wymagane dostarczanie szczegółowych informacji, ale można podać ogólną przyczynę odrzucenia.
 6. Podpis: Na końcu wniosku umieść miejsce na własnoręczny podpis wnioskodawcy, z datą.
 7. Załączniki: Do wniosku mogą być dołączone załączniki, takie jak kopie dokumentów tożsamości, dokumenty potwierdzające zgon spadkodawcy (np. akt zgonu) lub inne dokumenty wymagane przez sąd lub notariusza.

Oświadczenie o zrzeczeniu się spadku – wzór

wzór oświadczenia o zrzeczeniu się spadku
Oświadczenie o odrzuceniu spadku – źródło: https://gov.pl

Jakie dokumenty są potrzebne do zrzeczenia się spadku?

Aby zrzec się spadku, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w sądzie lub przed notariuszem. Poniżej znajduje się lista podstawowych dokumentów, które mogą być wymagane przy procesie zrzeczenia się spadku w Polsce:

 1. Wniosek o zrzeczenie się spadku: Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, zmarłej osoby oraz jasne oświadczenie o zrzeczeniu się spadku. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez wnioskodawcę.
 2. Akt zgonu: Kopię aktu zgonu zmarłej osoby należy przedstawić jako dowód śmierci i umożliwiający stwierdzenie, że osoba, po której dziedziczymy, faktycznie zmarła.
 3. Dokumenty tożsamości: Należy dostarczyć kopie dokumentów tożsamości wnioskodawcy, takie jak dowód osobisty, paszport lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Pełnomocnictwo: Jeśli wniosek o zrzeczenie się spadku składa się za pośrednictwem pełnomocnika, należy dostarczyć pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi przez wnioskodawcę.
Zobacz także: Jak napisać upoważnienie?

W jakim czasie można odrzucić spadek?

W Polsce termin na złożenie wniosku o zrzeczenie się spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o fakcie śmierci spadkodawcy lub od dnia, w którym śmierć spadkodawcy stała się powszechnie znana.

Przepis ten wynika z art. 1015 § 1 Kodeku Cywilnego, który stanowi, że „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Ważne jest, aby złożyć wniosek o zrzeczenie się spadku przed upływem tego terminu. W przypadku przekroczenia terminu, zrzeczenie się spadku nie jest już możliwe, a spadkobierca zostaje uznany za przyjętego dziedzica.

Warto zauważyć, że termin ten może ulec zmianie w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak spadkobierstwo po osobie zaginionej. Dlatego zawsze warto skonsultować się z notariuszem lub prawnikiem w celu uzyskania dokładnych informacji na temat obowiązujących terminów w danym przypadku.

Ile wynosi oplata za wniosek o zrzeczenie się spadku?

Obecnie (stan na 2023 rok) opłata za wniosek o zrzeczenie się spadku w Polsce wynosi 100 złotych. Jednak warto zaznaczyć, że taryfikator opłat sądowych może ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne stawki przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, jeśli w przypadku zrzeczenia się spadku konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, to wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z usługami notariusza. Koszty notarialne różnią się w zależności od rodzaju usługi i wartości spadku.

Czy można zrzec się spadku przez internet?

W Polsce zrzeczenie się spadku nie może być dokonane w sposób bezpośredni przez internet. Proces zrzeczenia się spadku wymaga złożenia wniosku o zrzeczenie się spadku osobiście w odpowiednim sądzie rejonowym lub przed notariuszem.

Złożenie wniosku o zrzeczenie się spadku w sądzie wymaga fizycznego dostarczenia dokumentów i podpisu wnioskodawcy. Podobnie, w przypadku zrzeczenia się spadku przed notariuszem, konieczne jest osobiste stawiennictwo i podpisanie stosownego aktu notarialnego.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.