Gwarancja rozruchowa – WzórGwarancja rozruchowa to częsty element umów sprzedaży, oferowany przez producentów i sprzedawców urządzeń elektronicznych i mechanicznych. Czym jest gwarancja rozruchowa, jakie są jej różnice w porównaniu do standardowej gwarancji, jakie urządzenia ją obejmują i na jakich warunkach, a także jakie prawa przysługują konsumentowi – to niektóre z kwestii, na które odpowiemy w poniższym artykule.

Co to jest gwarancja rozruchowa?

Gwarancja rozruchowa to określenie warunków, na jakich producent udziela wsparcia technicznego w przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia lub pojazdu po jego zakupie. Zwykle obejmuje ona krótki okres czasu po zakupie, np. 30 dni, i zobowiązuje producenta do bezpłatnego naprawienia lub wymiany urządzenia, jeśli ujawni się usterka związana z procesem uruchamiania. Dokument ten daje klientom pewność, że produkt, który kupują, jest wolny od wad i że mogą oczekiwać szybkiego wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów z uruchomieniem.

Na jaki okres udzielana jest gwarancja rozruchowa?

Okres, na jaki udzielana jest gwarancja rozruchowa, może się różnić w zależności od producenta i rodzaju urządzenia. Zazwyczaj obejmuje krótki okres po zakupie, który wynosi zwykle od 14 do 30 dni. Czasami może być to również 60 dni. Jest to czas, w którym użytkownik ma czas na dokładne przetestowanie i sprawdzenie urządzenia, a w razie potrzeby zwrócenie go do producenta lub sklepu. Po upływie okresu gwarancji rozruchowej, na urządzenie może przysługiwać standardowa gwarancja producenta lub rozszerzona gwarancja, które zazwyczaj obejmują dłuższy okres i szerszy zakres problemów technicznych.

Ile trwa gwarancja rozruchowa?

Gwarancja rozruchowa zazwyczaj trwa od 14 do 30 dni, jednak może się to różnić w zależności od producenta i rodzaju urządzenia. Jest to krótki okres czasu, który pozwala użytkownikom na dokładne przetestowanie urządzenia i zwrócenie go w przypadku problemów z uruchomieniem. Czasami producenci udzielają również dłuższej gwarancji rozruchowej, np. 60 dni, jednak jest to rzadsze. Po upływie okresu tej gwarancji, na urządzenie może przysługiwać standardowa gwarancja producenta lub rozszerzona, które zazwyczaj obejmują dłuższy okres czasu i szerszy zakres problemów technicznych.

Zobacz także: Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

Jak napisać gwarancję rozruchową?

Aby napisać gwarancję rozruchową, należy w pierwszej kolejności dokładnie określić warunki, na jakich producent udziela wsparcia technicznego w przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia lub pojazdu po jego zakupie. W dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu, na jaki udzielana jest właśnie gwarancja rozruchowa, zakresu objętego wsparcia, sposobu zgłaszania problemów oraz warunków zwrotu urządzenia. Ważne jest również precyzyjne określenie, co jest objęte gwarancją rozruchową, a co nie jest, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych konfliktów. Dokument powinien być napisany w jasny i czytelny sposób, aby użytkownik mógł łatwo zrozumieć, jakie są warunki gwarancji rozruchowej oraz jakie są jego prawa i obowiązki w przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia.

Gwarancja a gwarancja rozruchowa — różnice

Gwarancja i gwarancja rozruchowa to dwa różne pojęcia. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy do naprawy lub wymiany urządzenia, jeśli ujawnią się wady produktu w określonym okresie czasu po zakupie. Zazwyczaj gwarancja obejmuje dłuższy okres czasu niż gwarancja rozruchowa, np. od 1 do 3 lat, i dotyczy szerszego zakresu problemów technicznych.

Z kolei gwarancja rozruchowa to określenie warunków, na jakich producent udziela wsparcia technicznego w przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia lub pojazdu po jego zakupie. Zwykle obejmuje ona krótki okres czasu po zakupie, np. 14 lub 30 dni, i zobowiązuje producenta do bezpłatnego naprawienia lub wymiany urządzenia, jeśli ujawni się usterka związana z procesem uruchamiania.

Zobacz także: Jak napisać oświadczenie?

Czy osoba fizyczna może dać gwarancję rozruchową?

Tak, osoba fizyczna może udzielić takiej gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty, jeśli spełni określone wymagania prawne. W Polsce, zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego, gwarancja rozruchowa jest rodzajem gwarancji, którą producent lub sprzedawca udziela kupującemu na czas potrzebny do sprawdzenia, czy produkt jest wolny od wad i działa poprawnie. Oznacza to, że każda osoba, która sprzedaje produkty, może udzielać gwarancji rozruchowej na te produkty, chyba że wyłączenie takiej gwarancji wynika z umowy lub z przepisów prawa. 

Art. 577. Gwarancja
§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.
§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Warto jednak pamiętać, że gwarancja rozruchowa to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy lub producenta, a nie obowiązek wynikający z przepisów prawa. Oznacza to, że osoba fizyczna, która chce jej udzielić, powinna dokładnie określić warunki gwarancji oraz zakres objęty wsparciem technicznym, aby uniknąć nieporozumień z kupującymi.

Zobacz także: Wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy kempingowej

Jak wygląda gwarancja rozruchowa?

Dokument ten może przyjąć różne formy, w zależności od sprzedawcy lub producenta. W praktyce gwarancja rozruchowa zwykle zawiera informacje takie jak:

  • nazwa i opis produktu, na który udzielana jest gwarancja rozruchowa,
  • czas trwania gwarancji rozruchowej,
  • zakres objęty gwarancją rozruchową, czyli co jest objęte wsparciem technicznym, a co nie,
  • sposoby zgłaszania problemów i reklamacji,
  • warunki wymiany lub naprawy urządzenia w ramach gwarancji rozruchowej,
  • informacje o kosztach wysyłki i dostarczenia produktu do producenta lub serwisu.

Dokument powinien być napisany w jasny i czytelny sposób, aby użytkownik mógł łatwo zrozumieć, jakie są warunki gwarancji rozruchowej oraz jakie są jego prawa i obowiązki w przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia.

Wzór gwarancji rozruchowej

Wzór gwarancji rozruchowej

Pliki do pobrania:


Nie ma jednego, oficjalnego wzoru umowy gwarancji rozruchowej, poniżej znajduje się dodatkowy przykładowy wzór:


GWARANCJA ROZRUCHOWA

Imię i nazwisko / nazwa sprzedającego: __________________________

Adres sprzedającego: __________________________________________

Telefon / e-mail sprzedającego: __________________________________

Numer faktury sprzedaży: _______________________________________

Nazwa i opis produktu objętego gwarancją: ________________________

Data zakupu: _________________________________________________

Czas trwania gwarancji rozruchowej: ______________________________

Zakres objęty gwarancją rozruchową:

Produkt objęty gwarancją rozruchową został w pełni sprawdzony przed sprzedażą i działał poprawnie. W przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia, gwarantujemy pomoc techniczną przez okres trwania gwarancji rozruchowej.

Sposoby zgłaszania problemów i reklamacji:

W przypadku problemów z uruchomieniem urządzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem pod numerem telefonu / adresem e-mail podanym powyżej.

Warunki wymiany lub naprawy urządzenia w ramach gwarancji rozruchowej:

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia w okresie trwania gwarancji rozruchowej, sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia na nowe. Koszty wysyłki urządzenia do serwisu ponosi kupujący.

Informacje o kosztach wysyłki i dostarczenia produktu do producenta lub serwisu:

Koszty wysyłki urządzenia do serwisu ponosi kupujący.

______________________________
Data i Podpis sprzedającego


Gwarancja rozruchowa na silnik – przykład


Data: ………………………..
(data sporządzenia umowy)

Między:
…………………………………………………………….
(Nazwa firmy producenta lub sprzedawcy)
…………………………………………………………….
(adres firmy producenta lub sprzedawcy)
…………………………………………………………….
(NIP firmy producenta lub sprzedawcy)

a
…………………………………………………………….
(Nazwa klienta)
…………………………………………………………….
(adres klienta)
…………………………………………………………….
(NIP klienta)

GWARANCJA ROZRUCHOWA NA SILNIK

Przedmiotem niniejszej gwarancji jest silnik ………………………………………………(wpisz nazwę silnika) o numerze seryjnym ……………………………………..(wpisz numer seryjny), który został sprzedany Klientowi przez Producenta/Sprzedawcę w dniu ………………………….. (wpisz datę sprzedaży).

Niniejsza gwarancja obejmuje okres ………………. (określić okres) od daty zakupu ……………………… (data zakupu), pod warunkiem, że produkt zostanie użyty i eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

Gwarantujemy, że silnik nie będzie zawierał wad materiałowych ani produkcyjnych, które uniemożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie przez okres objęty gwarancją.

W przypadku, gdy silnik nie będzie działał prawidłowo w okresie objętym gwarancją rozruchową, zobowiązujemy się do naprawy lub wymiany silnika na własny koszt.

Ta gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, nieprawidłową eksploatacją lub naprawą przez osoby nieuprawnione.

W celu skorzystania z tej gwarancji, należy przesłać silnik do autoryzowanego serwisu wraz z dowodem zakupu oraz opisem problemu.

Ograniczenia odpowiedzialności: Niniejsza gwarancja stanowi pełne i wyłączne zobowiązanie gwarancyjne wobec produktu, a producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z użytkowania produktu lub jego awarii, z wyjątkiem wymienionych w niniejszej gwarancji.

Ta gwarancja nie wpływa na prawa prawne konsumentów ani nie ogranicza ich w jakikolwiek sposób.

Podpis producenta/sprzedawcy: ……………………………………….
Data: ……………………………


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.