Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości – co powinna zawierać?Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości to ważny dokument, który precyzuje warunki przyszłej transakcji sprzedaży nieruchomości. Warto wiedzieć, co powinna zawierać, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych. W artykule przedstawimy kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, opracowując taką umowę.

Dane stron umowy

W umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości powinny znaleźć się pełne dane stron umowy, tj. sprzedającego i kupującego. Należy podać imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania oraz dowody tożsamości. W przypadku osób prawnych – nazwę, siedzibę oraz numer KRS. Dane te pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie stron transakcji i mają kluczowe znaczenie dla ważności umowy.

Opis nieruchomości

Umowa powinna dokładnie określać przedmiot transakcji, czyli nieruchomość. Warto zawrzeć dane, takie jak:

 • rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, działka),
 • adres nieruchomości,
 • numer ewidencyjny działki,
 • powierzchnię nieruchomości,
 • numer KW (Księgi Wieczystej),
 • opis stanu technicznego i wyposażenia.

Dokładny opis nieruchomości minimalizuje ryzyko ewentualnych sporów wynikających z różnic między umową a rzeczywistym stanem nieruchomości.

Cena i sposób jej zapłaty

Umowa przedwstępna powinna zawierać informację o cenie nieruchomości oraz sposób jej zapłaty. Można określić, czy zapłata nastąpi jednorazowo, czy też w ratach. Ponadto, warto określić termin i sposób przekazania środków (np. przelew bankowy). Jeśli strony ustalają zaliczkę lub zadatek, również powinny to uwzględnić w umowie, określając wysokość oraz zasady zwrotu lub potrącenia w przypadku odstąpienia od umowy.

Termin zawarcia umowy ostatecznej

Ważnym elementem umowy przedwstępnej jest określenie terminu zawarcia umowy ostatecznej, czyli aktu notarialnego. Termin ten powinien być realistyczny i dostosowany do potrzeb obu stron. Warto również zastosować zapis, który umożliwi automatyczne przedłużenie terminu zawarcia umowy ostatecznej, gdy jedna ze stron ma uzasadnione powody opóźnienia (np. oczekiwanie na decyzję kredytową).

Warunki odstąpienia od umowy

Umowa przedwstępna powinna określać warunki, na jakich strony mogą odstąpić od niej. Należy precyzyjnie opisać sytuacje, które uprawniają do odstąpienia (np. nieuzyskanie kredytu hipotecznego przez kupującego, nieuregulowanie zobowiązań związanych z nieruchomością przez sprzedającego). Warto też zawrzeć zapisy dotyczące ewentualnych kar umownych w przypadku niewykonania umowy przez którąś ze stron.

Oświadczenia stron

W umowie przedwstępnej warto zawrzeć oświadczenia stron dotyczące istotnych okoliczności transakcji. Przykładowe oświadczenia to:

 • sprzedający oświadcza, że nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani żadnym innym prawem rzeczowym,
 • sprzedający oświadcza, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych,
 • kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości i akceptuje go.

Takie oświadczenia zwiększają bezpieczeństwo prawne transakcji i pozwalają uniknąć nieporozumień (więcej informacji).

Postanowienia końcowe

Na końcu umowy przedwstępnej warto zawrzeć postanowienia dotyczące ewentualnych zmian w umowie oraz sposobu rozstrzygania sporów. Przykładowe postanowienia końcowe to:

 • zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Warto również dodać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych, informując o celu, zakresie i czasie przechowywania danych osobowych stron umowy.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości to ważny dokument, który powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje i postanowienia, aby uniknąć problemów prawnych i upewnić się, że transakcja przebiegnie sprawnie. Kluczowe elementy umowy to dane stron, opis nieruchomości, cena i sposób zapłaty, termin zawarcia umowy ostatecznej, warunki odstąpienia, oświadczenia stron oraz postanowienia końcowe.

Dowiedz się więcej o umowach przedwstępnych: www.notariuszmokotow.warszawa.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.