Pozew o rozwód – WzórCzasami dzieje się tak, że po kilku latach małżeństwa drogi małżonków zaczynają się rozchodzić. Niekiedy nie ma innego wyjścia jak rozwód. Bez względu na to czy strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie, w każdym przypadku musi być wniesiony pozew o rozwód. W przypadku tego dokumentu pojawia się wiele pytań. Jak napisać pozew o rozwód? Gdzie należy złożyć wniosek o rozwód? Ile kosztuje wniesienie pozwu? A także, jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód, aby wniosek był dokumentem kompletnym i ważnym.

Czym jest pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest formalnym wnioskiem składanym do sądu przez jednego z małżonków w celu rozwiązania małżeństwa. Jest to dokument, który rozpoczyna proces rozwodowy i określa podstawy i żądania złożonej strony.

W pozewie o rozwód, strona składająca wniosek (powód) przedstawia swoje argumenty i przyczyny, które skłaniają ją do rozwiązania małżeństwa. Przyczyny te mogą obejmować różne czynniki, takie jak niezgodność charakterów, niemożność pogodzenia różnic, zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, uzależnienia, czy też separacja przez dłuższy czas.

Ponadto, pozew o rozwód może również zawierać żądania dotyczące kwestii związanych z rozwodem, takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty czy obowiązek współdzielonych wydatków. Strony mogą również przedstawiać dowody, które mają potwierdzić ich twierdzenia.

Po złożeniu pozwu o rozwód, druga strona (pozwany) ma określony czas na udzielenie odpowiedzi na zarzuty przedstawione w pozwie. Następnie, proces rozwodowy przechodzi przez kolejne etapy, takie jak przesłuchanie świadków, mediacje czy negocjacje mające na celu osiągnięcie porozumienia między stronami.

Kto może wnieść wniosek / pozew o rozwód?

Zarówno jedna, jak i druga strona małżeństwa może złożyć pozew o rozwód i żądać od sądu, aby jego małżeństwo zostało rozwiązane. Jedynym warunkiem jaki należy spełnić to jest wykazanie, że między małżonkami doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności pozew o rozwód jest składany w Sądzie Okręgowym adekwatny do miejsca, w którym wspólnie mieszkali małżonkowie, albo gdzie zamieszkuje przynajmniej jeden z małżonków. Jeśli adres pod którym wspólnie mieszkali małżonkowie jest nieaktualny to wówczas pozew o rozwód powinien być złożony do sądu właściwego miejscu zamieszkania powoda, albo pozwanego. Pozew może być złożony osobiście w wydziale cywilnym, albo wysłany pocztą, pamiętaj jednak aby to był list polecony. 

Zobacz także: Jak napisać pozew o alimenty?

Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego?

Osoba, która składa pozew o rozwód musi liczyć się z kosztami. Za złożenie wniosku trzeba jednorazowo zapłacić 600 zł. Jeśli osoba wykaże, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej to może złożyć przed sądem wniosek z prośbą o zwolnienie z kosztów.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód jest przykładem pisma procesowego, dlatego też istnieje lista elementów, które obowiązkowo muszą się w nim znaleźć. Zacznijmy od tego, że pozew o rozwód musi być sporządzony w formie pisemnej. Pozew przygotowuje powód, czyli ta osoba, która chce aby jej małżeństwo zostało zakończone. W pozwie znajduje się żądanie jednej ze stron o rozwiązanie małżeństwa. W pozwie powinno się wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa. Wszystkie znajdujące się w nim wiadomości powinny być zwięzłe, jednak szczegółowe. Wniosek o rozwód musi posiadać datę i miejsce jego sporządzania. A powód musi pamiętać o jego własnoręcznym podpisaniu.

Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną i musi być złożony w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do akt sądowych. Drugi egzemplarz trafia do pozwanego/pozwanej. A trzeci egzemplarz zostaje w rękach powoda/powódki. 

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Wniosek pozwu o rozwód powinien składać się z dwóch głównych części.

I część, w tej części muszą być wskazane dokładne dane powoda oraz pozwanego, jak również konieczne jest uwzględnienie roszczeń strony, która wnosi pozew o rozwód:

 • wskazanie sądu, do którego jest kierowany pozew rozwodowy;
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania powoda/powódki, imię, nazwisko i adres zamieszkania pozwanej/pozwanego; w przypadku powoda należy wskazać także jego PESEL;
 • tytuł pisma: Pozew o rozwód bez orzekania o winie/ Pozew o rozwód z orzekaniem o winie;
 • szczegółowe wpisanie żądań, strona składająca pozew o rozwód musi wyjaśnić jakie są jej oczekiwania; sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy małżonkowie posiadają dzieci, wówczas przez sąd musi być ustalony podział władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów itp.

II część jest bardzo istotną częścią, dla niektórych najtrudniejszą do napisania, w tej części musi być zawarte uzasadnienie. W uzasadnieniu strona składająca pozew o rozwód musi wskazać:

 • kiedy zostało zawarte małżeństwo;
 • jakie panowały relacje między małżonkami, 
 • jak było prowadzone wspólne gospodarstwo domowe, 
 • kto utrzymywał dom,
 • opis okoliczności w jakich doszło do rozpadu małżeństwa,
 • dane dzieci, jeśli małżonkowie posiadają,
 • inne informacje, które mogą mieć wpływ na przebieg sprawy.

Co trzeba dołączyć do pozwu o rozwód?

Ponadto pozew o rozwód należy uzupełnić o załączniki, takie jak: odpis aktu małżeńskiego, zaświadczenie o dochodach. W przypadku posiadania małoletnich dzieci należy załącznikach dołączyć dokumenty potwierdzające koszty ich utrzymania. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie ,koniecznie będzie przesłuchanie stron oraz świadków i dołączenie tych zeznań do pozwu, a także istotne materiały obciążające druga osobę –  smsy, zdjęcia , bilingi rozmów. Należy także pamiętać o dołączeniu do pozwu potwierdzenia dokonania opłaty sądowej, albo jeśli strona została zwolniona z kosztów, wniosku który to potwierdza. 

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – Wzór

wzór pozwu o rozwód


Czy można wycofać pozew o rozwód?

W Polsce istnieje możliwość wycofania pozwu o rozwód, ale procedura i warunki są określone przez polskie prawo. Zgodnie z polskim Kodeksem postępowania cywilnego, strona składająca pozew o rozwód może go wycofać na każdym etapie postępowania przed wydaniem wyroku rozwodowego.

Aby wycofać pozew o rozwód, strona składająca pozew (powód) musi złożyć odpowiednie oświadczenie w sądzie, w którym wyraża swoją wolę wycofania pozwu. Oświadczenie to może być złożone ustnie na rozprawie lub pisemnie.

W przypadku, gdy druga strona (pozwany) złożył odpowiedź na pozew, konieczne może być uzyskanie jego zgody na wycofanie. Jeśli pozwany nie wyrazi zgody na wycofanie, sąd może podjąć decyzję o kontynuowaniu postępowania rozwodowego mimo żądania wycofania.

Ważne jest również, aby uwzględnić, że wycofanie pozwu o rozwód nie ma wpływu na wcześniejsze działania i decyzje podejmowane w trakcie postępowania, takie jak orzeczenia tymczasowe dotyczące podziału majątku czy ustalenie opieki nad dziećmi. Jeśli strony zdecydują się ponownie na rozwód, będą musiały złożyć nowy pozew i rozpocząć proces od początku.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat wycofywania pozwu o rozwód, zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i sprawach rozwodowych.

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.