Rodzaje pism urzędowych, procesowych i biurowychPodział pism urzędowych

Pisma urzędowe można podzielić ze względu na różne kryteria, takie jak:

 1. Ze względu na cel:
 • pisma kierowane do obywateli lub podmiotów, np. decyzje, zaświadczenia, wezwania, wnioski, informacje;
 • pisma kierowane między urzędami, np. pisma urzędowe, odpowiedzi na zapytania, raporty, sprawozdania.
 1. Ze względu na formę:
 • pisma pisemne, np. listy, wnioski, decyzje, informacje;
 • pisma elektroniczne, np. e-maile, formularze online.
 1. Ze względu na rangę prawną:
 • pisma o charakterze normatywnym, np. rozporządzenia, ustawy, zarządzenia;
 • pisma o charakterze indywidualnym, np. decyzje, zaświadczenia, wezwania.
 1. Ze względu na treść:
 • pisma o charakterze informacyjnym, np. informacje, komunikaty;
 • pisma o charakterze decyzyjnym, np. decyzje, postanowienia, orzeczenia.
 1. Ze względu na czas składania:
 • pisma składane na wezwanie urzędu, np. odpowiedzi na wezwania, wnioski;
 • pisma składane przez urząd, np. decyzje, zaświadczenia.
 1. Ze względu na rodzaj urzędu:
 • pisma wydawane przez organy administracji publicznej, np. decyzje, zaświadczenia;
 • pisma wydawane przez organy sądowe, np. postanowienia, orzeczenia.

Rodzaje pism urzędowych

Rodzaje pism urzędowych to różnego rodzaju dokumenty, które są wydawane przez organy administracji publicznej lub sądy. Niektóre z najważniejszych rodzajów pism urzędowych to:

 1. Decyzja – dokument wydawany przez organ administracji publicznej, w którym podejmowana jest decyzja w sprawie danego przedmiotu lub zagadnienia. Decyzja może być wydana w formie pisemnej lub ustnej.
 2. Wezwanie – dokument wysyłany przez organ administracji publicznej, w którym wezwana jest osoba do podjęcia określonych działań lub dostarczenia określonych dokumentów.
 3. Wniosek – dokument składany przez obywatela lub podmiot, w którym wnioskodawca prosi o uzyskanie określonej usługi lub wsparcia.
 4. Zaświadczenie – dokument wystawiony przez organ administracji publicznej, w którym potwierdza się określone fakty lub okoliczności.
 5. Protokół – dokument zawierający streszczenie spotkania, kontroli lub innej formy działań urzędowych.
 6. Uchwała – dokument wydawany przez organ kolegialny (np. radę gminy, zarząd powiatu), w którym podejmowana jest decyzja w sprawie danego przedmiotu lub zagadnienia.
 7. Informacja – dokument zawierający odpowiedź na zapytanie skierowane do organu administracji publicznej.
 8. Postanowienie – dokument wydawany przez organ sądowy lub administracyjny, w którym podejmowana jest decyzja w sprawie danego przedmiotu lub zagadnienia.
 9. Orzeczenie – dokument wydawany przez organ sądowy, w którym podejmowane jest rozstrzygnięcie w sprawie danego przedmiotu lub zagadnienia.
 10. Instrukcja – dokument wydawany przez organ administracji publicznej, w którym przedstawiane są szczegółowe wytyczne dotyczące określonej sprawy lub działań urzędowych.

Rodzaje pism procesowych

Pisma procesowe to dokumenty związane z postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem prawnym. Oto niektóre z najważniejszych rodzajów pism procesowych:

 1. Pozew – dokument, który jest składany przez osobę lub podmiot, który domaga się rozstrzygnięcia sądu w swojej sprawie.
 2. Odpowiedź na pozew – dokument, w którym osoba lub podmiot pozwany przedstawia swoje stanowisko w odpowiedzi na pozew.
 3. Skarga kasacyjna – dokument, który jest składany w celu zaskarżenia wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego.
 4. Zażalenie – dokument, który jest składany w celu zaskarżenia decyzji sądu lub innego organu.
 5. Wniosek o umorzenie postępowania – dokument, który jest składany w celu zakończenia postępowania.
 6. Wniosek o zabezpieczenie dowodu – dokument, który jest składany w celu zabezpieczenia dowodów przed rozpoczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania.
 7. Oświadczenie strony – dokument, w którym strona przedstawia swoje stanowisko w danej sprawie.
 8. Protokół rozprawy – dokument, który zawiera streszczenie przebiegu rozprawy sądowej.
 9. Uchwała – dokument, który zawiera decyzję sądu lub innego organu.
 10. Wyrok – dokument, który zawiera rozstrzygnięcie sądu lub innego organu rozpatrującego daną sprawę.

Powyższe rodzaje pism procesowych są tylko niektórymi z wielu dokumentów, które mogą być stosowane w trakcie postępowania sądowego lub innego postępowania prawnego.


Rodzaje pism biurowych

Pisma biurowe to wszelkie dokumenty, które są używane w codziennej pracy biurowej. Oto niektóre z najważniejszych rodzajów pism biurowych:

 1. List – służy do przekazywania wiadomości pisemnych między różnymi osobami lub firmami.
 2. Notatka służy do zapisania krótkiej informacji lub przypomnienia, które mają być później wykorzystane.
 3. Protokół – jest to pisemne streszczenie spotkania, konferencji lub innej formy spotkania biznesowego, które zawiera kluczowe informacje dotyczące dyskusji i podejmowanych decyzji.
 4. Oferta – dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat produktów lub usług oferowanych przez firmę oraz warunków, na jakich te produkty lub usługi są oferowane.
 5. Umowa – dokument, który zawiera szczegółowe warunki, na jakich dwie strony zgadzają się na wykonanie określonej usługi lub sprzedaż produktu.
 6. Rachunek – dokument, który przedstawia kwotę pieniędzy, którą należy zapłacić za określony produkt lub usługę.
 7. Faktura – dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktu lub usługi, w tym ceny, ilości, daty i inne szczegóły dotyczące transakcji.
 8. Korespondencja służbowa – pismo służące do wymiany informacji między różnymi działami lub pracownikami w obrębie tej samej firmy.
 9. Wniosek – dokument, w którym wnioskodawca prosi o uzyskanie określonej usługi lub wsparcia.
 10. Instrukcja – dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu wykonywania określonych zadań lub procesów w firmie.

Powyższe rodzaje pism biurowych stanowią tylko część z wielu rodzajów dokumentów, które są używane w codziennej pracy biurowej.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.