Zamknij
Profile społecznościowe

Wniosek o urlop wychowawczy 2022: wzór do pobrania w PDF

Wniosek o urlop wychowawczy

Zastanawiasz się nad urlopem wychowawczym? To świetny pomysł na spędzenie większej ilości czasu ze swoją pociechą! Aby jednak skorzystać z przysługującego Ci urlopu, musisz odpowiednio wcześniej poinformować swojego przełożonego o Twoich zamiarach. Na naszej stronie znajdziesz informacje w pigułce dotyczące wniosku o urlop wychowawczy oraz aktualny wzór wniosku do pobrania w formacie pdf.

Urlop wychowawczy  – komu przysługuje?

Jak łatwo się domyślić jest on skierowany do rodziców. Jego zadaniem jest umożliwienie sprawowania opieki nad dziećmi. Ma on charakter fakultatywny, czyli pracownik ma możliwość skorzystać z niego, ale nie jest on obowiązkowy.

Prawem do urlopu wychowawczego mogą się cieszyć zatrudnieni rodzice, urlop przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Muszą oni posiadać staż pracy nie krótszy niż 6 miesięcy. Pamiętajmy jednak, że w okres zatrudnienia wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia. 

Wymiar urlopu wychowawczego

Maksymalny wymiar urlopu wynosi 36 miesięcy. Według przepisów prawa jeden miesiąc urlopu musi być przeznaczony dla drugiego rodzica, przykładowo matka może przebywać maksymalnie 35 miesięcy na urlopie, a ojciec 1 miesiąc, sytuacja może być także odwrotna. Można zatem wywnioskować, że wówczas kiedy tylko jeden rodzic chce wykorzystać możliwość urlopu wychowawczego, jego maksymalny wymiar wyniesie 35 miesięcy. Istnieją oczywiście wyjątki od tej reguły, rodzicowi będzie przysługiwać pełny wymiar urlopu, czyli 36 miesięcy w przypadku, gdy:

  • jeden z rodziców nie żyje,
  • jeden z rodziców nie posiada władzy rodzicielskiej,
  • jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej bądź uległa ona zawieszeniu czy ograniczeniu.

Wówczas, gdy z urlopu wychowawczego chcą korzystać jednocześnie matka i ojciec lub opiekunowie dziecka ważne jest by łączny wymiar urlopu, nie przekroczył maksymalnego wymiaru, czyli 36 miesięcy. W życiu codziennym oznacza to, że rodzice bądź opiekunowie mogą w jednym czasie przebywać 18 miesięcy na urlopie, łączna suma ich urlopów daje w rezultacie 36 miesięcy, czyli maksymalny wymiar urlopu wychowawczego. 

Urlop wychowawczy nie musi zostać wykorzystany w całości za jednym razem, maksymalnie można go wykorzystać w 5 częściach i nie muszą one następować bezpośrednio jedna po drugiej. Liczba złożonych wniosków przez pracownika warunkuje nam, z ilu części będzie się on składał. Urlop jest udzielany na czas nieprzekraczający końca roku kalendarzowego, w którym to dziecko ukończy 6 rok życia, jednak jeśli jest to dziecko niepełnosprawne, czas wydłuża się do 18 roku życia, należy jednak posiadać orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

Zobacz także: Wniosek urlopowy – wzór

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlopu udziela się na podstawie pisemnego wniosku pracownika. Aby otrzymać go w pożądanym przez nas terminie, wniosek należy złożyć co najmniej 21 dni przed zakładaną datą jego rozpoczęcia.

Wówczas gdyby pracownik nie dotrzymał ustawowego terminu złożenia wniosku, pracodawca udostępni urlop wychowawczy dopiero po upływie 21 dni od złożenia wniosku.
Warto też wiedzieć, iż pracownik ma możliwość wycofania wniosku o udzielenie urlopu, jednak musi to nastąpić nie później niż 7 dni przed datą skorzystania z urlopu. Należy złożyć pracodawcy oświadczenie pisemne.

Wniosek wychowawczy powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika wnioskującego,
  • imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy urlop,
  • okres, na jaki ma zostać udzielony urlop wychowawczy bądź jego część,
  • okres urlopu wychowawczego, jaki został wykorzystany dotychczas na dane dziecko,
  • ustalenie liczby części urlopu wychowawczego, z jakich skorzystano już na dane dziecko.

Dla pracodawcy taki wniosek jest wiążący, ma on obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na okres zawarty we wniosku. Odmowa byłaby jednoznaczna z wykroczenie przeciwko prawom pracownika. 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica, którego treść będzie stanowiła o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w tym samym czasie. Nie ma konieczności załączania takowego dokumentu, w sytuacji, gdy rodzic nie posiada władzy rodzicielskiej bądź ma ją ograniczoną.

2.5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.