Odwołanie do szkoły średniej (Liceum/Technikum) – WzórW momencie, gdy wyniki rekrutacji do szkół średnich są ogłaszane, wiele osób może spotkać się z decyzją, która wydaje się nieodpowiednia lub niesprawiedliwa. W takiej sytuacji odwołanie od wyników rekrutacji staje się cennym narzędziem, pozwalającym kandydatom wyrazić swoje zdanie, przedstawić argumenty i próbować uzyskać ponowne rozważenie swojej kandydatury.

Proces odwołania do szkoły średniej, choć wymagający, może przynieść pozytywne efekty dla tych, którzy mają mocne podstawy i umiejętnie przedstawiają swoje argumenty. W tym artykule przedstawimy praktyczny wzór odwołania do Liceum oraz Technikum, który może służyć jako inspiracja dla tych, którzy pragną podjąć kroki w celu ponownego rozpatrzenia swojej rekrutacji. Ponadto, omówimy istotne kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu odwołania oraz udzielimy kilku cennych wskazówek, jak skutecznie przekazać swoje przemyślenia i argumenty.

Czym jest odwołanie do szkoły średniej?

Odwołanie do szkoły średniej (lub odwołanie rekrutacyjne) to formalny proces, w którym kandydat do szkoły średniej składa pisemne lub elektroniczne odwołanie w przypadku niesatysfakcjonujących wyników rekrutacji lub przyjęcia do danej placówki edukacyjnej. Celem odwołania jest przekonanie komisji rekrutacyjnej, że warto ponownie rozważyć decyzję przyjęcia kandydata na podstawie nowych informacji lub argumentów przedstawionych w odwołaniu.

Odwołanie do szkoły średniej jest często stosowane w sytuacjach, gdy uczeń lub jego rodzice uważają, że wyniki rekrutacji nie uwzględniają wszystkich ważnych aspektów, takich jak osiągnięcia edukacyjne, zdolności artystyczne, sportowe, rekomendacje od nauczycieli czy inne czynniki. W takich przypadkach kandydat ma prawo napisać odwołanie, w którym prezentuje swoje argumenty i przedstawia dowody popierające swoją prośbę o ponowne rozważenie decyzji.

Jak odwołać się od wyników rekrutacji do szkoły średniej?

Procedury odwoływania się od wyników rekrutacji do szkoły średniej mogą się różnić w zależności od szkoły i systemu rekrutacji. Poniżej przedstawiamy kroki, które mogą Ci pomóc w odwołaniu się od wyników rekrutacji do szkoły średniej:

 1. Sprawdź regulacje: Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji danej szkoły lub systemem rekrutacji (np. rekrutacją elektroniczną) oraz odpowiednimi przepisami prawymi dotyczącymi odwoływania się od wyników rekrutacji. Regulacje mogą się różnić w zależności od szkoły, więc warto sprawdzić konkretne wytyczne.
 2. Skontaktuj się z szkołą: Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz informacji na temat procedury odwoławczej, skontaktuj się z sekretariatem szkoły. Zapytaj, jakie są konkretne kroki do podjęcia w celu złożenia odwołania.
 3. Przygotuj dokumenty: Zazwyczaj będziesz musiał napisać pisemne odwołanie, w którym wyjaśnisz powody, dla których chciałbyś się odwołać od wyników rekrutacji. Możesz także dołączyć do niego ewentualne dokumenty potwierdzające Twoje argumenty (np. świadectwa, certyfikaty).
 4. Termin i sposób składania odwołania: Dowiedz się, jaki jest termin składania odwołania oraz w jaki sposób powinieneś je złożyć. Czy ma to być osobiście, za pośrednictwem poczty, czy elektronicznie?
 5. Podstawa odwołania: W dokumencie odwoławczym wyjaśnij, dlaczego uważasz, że wyniki rekrutacji są niesprawiedliwe lub nieodpowiednie. Możesz podać konkretne powody, takie jak osiągnięcia edukacyjne, dodatkowe umiejętności, rekomendacje czy inne czynniki, które mogą wpłynąć na Twoje przyjęcie.
 6. Oczekuj odpowiedzi: Po złożeniu odwołania, oczekuj na odpowiedź ze strony szkoły. Zazwyczaj zostaniesz poinformowany o rezultatach rozpatrzenia Twojego odwołania.

Warto podkreślić, że procedury mogą się różnić w zależności od rodzaju szkoły (publiczna, prywatna), systemu rekrutacji oraz innych czynników. Dlatego też zawsze zalecamy dokładne zapoznanie się z oficjalnymi wytycznymi danej szkoły lub systemu rekrutacji oraz ewentualnie uzyskanie pomocy od nauczycieli, doradców szkolnych lub innych kompetentnych osób w zrozumieniu procesu odwoływania się od wyników rekrutacji.

Zobacz także: Jak napisać podanie do szkoły?

Jak wygląda proces odwołania do Liceum lub Technikum?

 1. Przygotowanie dokumentów: Kandydat przygotowuje pisemne lub elektroniczne odwołanie, w którym dokładnie wyjaśnia, dlaczego uważa, że decyzja rekrutacyjna jest niesprawiedliwa lub nieodpowiednia. Może to obejmować przedstawienie argumentów, osiągnięć, rekomendacji lub innych istotnych informacji.
 2. Dostarczenie odwołania: Odwołanie zostaje złożone w sposób określony przez regulacje rekrutacyjne danej szkoły. Może to być osobiście w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Rozpatrzenie odwołania: Komisja rekrutacyjna lub inna odpowiednia instytucja analizuje odwołanie, ocenia przedstawione argumenty i dowody oraz podejmuje decyzję, czy zmienić pierwotną decyzję rekrutacyjną.
 4. Powiadomienie o wyniku: Kandydat zostaje powiadomiony o wyniku rozpatrzenia odwołania. Decyzja może polegać na zmianie decyzji rekrutacyjnej, utrzymaniu pierwotnej decyzji lub odrzuceniu odwołania.

Jak napisać odwołanie od decyzji szkoły?

Oto kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę przy pisaniu odwołania od decyzji szkoły:

 1. Zapoznaj się z regulaminem: Przed napisaniem odwołania dokładnie zapoznaj się z regulaminem rekrutacji lub procedurami szkoły odnośnie odwołań. Upewnij się, że rozumiesz wymagania i terminy składania odwołań.
 2. Pisz oficjalnie: Odwołanie powinno być napisane w oficjalnym tonie i mieć charakter formalny. Rozpocznij odwołanie od właściwego tytułu, takiego jak „Odwołanie”, „Odwołanie od decyzji rekrutacyjnej”.
 3. Wprowadzenie: W pierwszym akapicie przedstaw swoje imię, nazwisko, numer rekrutacyjny (jeśli taki jest wymagany), datę oraz informację o tym, że składasz odwołanie od podjętej decyzji rekrutacyjnej.
 4. Wyjaśnij powód odwołania: W dalszej części odwołania wyjaśnij, dlaczego uważasz, że decyzja szkoły jest niesprawiedliwa lub dlaczego chciałbyś, żeby została ponownie rozważona. Odnosząc się do konkretnych punktów regulaminu rekrutacyjnego, podaj swoje argumenty i opisz, dlaczego uważasz, że spełniasz warunki przyjęcia.
 5. Przedstaw dowody: Jeśli masz dokumenty, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje czy inne materiały potwierdzające Twoje argumenty, dołącz je do odwołania lub wskazuj, że są dostępne na żądanie. Staraj się przedstawić konkretny dowód na to, dlaczego uważasz, że powinieneś zostać przyjęty.
 6. Prośba o ponowne rozpatrzenie: Wyraźnie wyraź prośbę o ponowną ocenę Twojego wniosku i przemyślenie pierwotnej decyzji rekrutacyjnej.
 7. Podsumowanie i podpisanie: W ostatnim akapicie podsumuj swoje argumenty i prośbę, a następnie zakończ odwołanie oficjalnym pozdrowieniem (np. „Z poważaniem”) oraz swoim imieniem i nazwiskiem.
 8. Podpis: Jeśli wysyłasz odwołanie w formie papierowej, pamiętaj o własnoręcznym podpisie pod odwołaniem.
 9. Dostarczenie odwołania: Dostarcz odwołanie zgodnie z wytycznymi szkoły. Może to być osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 10. Potwierdzenie odbioru: Jeśli wysyłasz odwołanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną, upewnij się, że masz potwierdzenie odbioru lub zapisz potwierdzenie wysłania.

Pamiętaj, że dokładne wymagania i kroki mogą się różnić w zależności od szkoły – zawsze warto zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi danej placówki edukacyjnej przed napisaniem odwołania.

Odwołanie do szkoły średniej (Liceum / Technikum) – wzór

Wzór odwołania do Liceum


Co napisać w odwołaniu do szkoły średniej?

Przy pisaniu odwołania do szkoły średniej ważne jest przedstawienie mocnych argumentów, które przekonają komisję rekrutacyjną do ponownego rozważenia Twojej kandydatury. Poniżej znajdują się przykładowe argumenty, które możesz wykorzystać w odwołaniu:

 1. Osiągnięcia edukacyjne: Przedstaw swoje wyniki w nauce, dobre oceny oraz sukcesy w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych. Możesz podkreślić, że Twoje osiągnięcia wskazują na gotowość do podejmowania wyzwań edukacyjnych na wyższym poziomie.
 2. Rekomendacje nauczycieli: Dołącz listy rekomendacyjne od nauczycieli, którzy znają Cię dobrze i mogą potwierdzić Twoje zaangażowanie, zdolności i umiejętności.
 3. Zainteresowania naukowe i pasje: Opisz swoje zainteresowania naukowe, hobby, projekty badawcze czy działania pozalekcyjne, które wykazują, że jesteś zmotywowany(a) do kontynuowania nauki w danej szkole.
 4. Umiejętności pozanaukowe: Wspomnij o umiejętnościach artystycznych, sportowych lub innych obszarach, które mogą wnieść wartość do społeczności szkolnej.
 5. Cele zawodowe: Przedstaw swoje cele zawodowe i dlaczego wybrana przez Ciebie szkoła średnia jest idealnym miejscem do ich osiągnięcia. Możesz wskazać na konkretne kierunki studiów czy zawody, które Cię interesują.
 6. Znajomość szkoły: Wykaż się wiedzą na temat szkoły, np. specjalizacji, projektów edukacyjnych czy innych unikalnych cech, które przyciągają Cię do uczęszczania do tej placówki.
 7. Pozytywny wpływ na społeczność: Przedstaw, jakie wkłady możesz wnosić do życia szkolnej społeczności. Może to być zaangażowanie w projekty wolontariackie, kluby, drużyny sportowe czy inne aktywności.
 8. Indywidualne podejście: Jeśli masz trudności zdrowotne, osobiste lub inne specjalne okoliczności, które mogą wpłynąć na Twoje wyniki, opisz je i wskazuj, jak się z nimi zmierzasz.
 9. Motywacja i pasja: Wyraź swoją pasję do nauki, chęć rozwijania się i zdobywania wiedzy. Pokaż, że jesteś gotowy(a) do wyzwań, jakie niesie ze sobą nauka w szkole średniej.
 10. Dążenie do samodoskonalenia: Wykaż, że rozumiesz, jakie korzyści przyniesie Ci nauka w szkole średniej, i podkreśl, że jesteś gotowy(a) do ciężkiej pracy i ciągłego doskonalenia się.

Pamiętaj, aby argumentować swoje punkty konkretnymi przykładami i dowodami, które potwierdzą Twoje twierdzenia. Staraj się być zwięzły(a) i jednocześnie wyczerpujący(a), aby komisja rekrutacyjna mogła dokładnie zrozumieć, dlaczego zasługujesz na ponowne rozważenie Twojej kandydatury.

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do szkoły – Liceum


Miastowo, 8 sierpnia 2023

Anna Kowalska
ul. Kwiatowa 123
12-345 Miastowo
Tel: 123-456-789
E-mail: anna.kowalska@email.com

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
ul. Szkolna 456
12-345 Miastowo

Szanowni Państwo,

Chciałabym oficjalnie odwołać się od wyników rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza na rok szkolny 2023/2024. Z ogromnym rozczarowaniem przyjęłam wynik mojej kandydatury, lecz jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na moje umiejętności, pasje i motywację, które kwalifikują mnie jako odpowiedniego kandydata do nauki w tej renomowanej placówce.

Niezmiernie cenię jakość edukacji oferowanej przez Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza oraz jej wyjątkową atmosferę nauki. Jestem przekonana, że to środowisko jest idealne do dalszego rozwijania moich zdolności, umiejętności i zainteresowań. Dlatego też z głębokim zaniepokojeniem przyjełam wiadomość o mojej aktualnej pozycji w rankingu rekrutacyjnym.

Chciałabym zaprezentować kilka argumentów, które mogą przekonać Państwa do ponownego rozważenia mojej kandydatury:

 1. Osiągnięcia edukacyjne: Załączam kopie swoich świadectw oraz dyplomów, które potwierdzają moje systematyczne osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy.
 2. Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania obejmują biologię i chemię, co idealnie wpisuje się w profil Państwa liceum, które jest znane z mocnego programu związanego z naukami przyrodniczymi.
 3. Cele zawodowe: Planuję studia związane z chemią, a Państwa liceum jest doskonałym miejscem, by zdobyć solidne przygotowanie do moich przyszłych celów edukacyjnych.
 4. Rekomendacje nauczycieli: W załączeniu znajdują się listy rekomendacyjne od moich nauczycieli, którzy potwierdzają moje umiejętności, pracowitość i zaangażowanie.

Z zaniepokojeniem stwierdzam, że aktualne wyniki nie odzwierciedlają mojej pasji do nauki oraz zdolności, jakie jestem pewien, że mogłabym wykorzystać w Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Proszę o ponowne rozważenie mojej kandydatury z uwzględnieniem moich argumentów.

Z ogromną nadzieją oczekuję na pozytywną odpowiedź i ponowną analizę mojej rekrutacji. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

Z poważaniem,
Anna Kowalska


Zobacz także: Podanie o przeniesienie do innej klasy / szkoły – wzór

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.