Zamknij
Profile społecznościowe

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

edukacja domowa

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (gimnazjum) publicznych albo niepublicznych.

Przygotowując podanie do dyrektora szkoły o udzieleniu zgody na edukację domową dla naszego dziecko, warto także zawrzeć dodatkowe załączniki oraz powołać się w piśmie na odpowiednie ustawy.

Załączniki:

  1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
    obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  3. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny
    do egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy o systemie oświaty.

 Art 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty: „Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na
spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub
inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”

  • W art. 70 punkt 1: “Każdy ma prawo do nauki”, ale potem zaraz, że “Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”.
  • Art. 48: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  • Art. 53 punkt 3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Konstytucja mówi też w punkcie 3 tegoż artykułu, że “rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. Zapis ten wychodzi naprzeciw edukacji domowej (przyp. wł.).
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *