Zamknij
Profile społecznościowe

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

edukacja domowa

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (gimnazjum) publicznych albo niepublicznych.

Przygotowując podanie do dyrektora szkoły o udzieleniu zgody na edukację domową dla naszego dziecko, warto także zawrzeć dodatkowe załączniki oraz powołać się w piśmie na odpowiednie ustawy.

Załączniki:

  1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
    obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  3. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny
    do egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy o systemie oświaty.

 Art 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty: „Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na
spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub
inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”

  • W art. 70 punkt 1: “Każdy ma prawo do nauki”, ale potem zaraz, że “Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”.
  • Art. 48: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  • Art. 53 punkt 3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Konstytucja mówi też w punkcie 3 tegoż artykułu, że “rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. Zapis ten wychodzi naprzeciw edukacji domowej (przyp. wł.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *